top of page
קטעי תפילה בלחנים שונים
תפילות לחגים ומועדים

ראש השנה

ערבית

אחות קטנה (ליום ראשון)

חון תחון (ליום שני)

למנצח על הגתית לאסף

קדיש

ברכות קריאת שמע

קריאת הסומך בתפילת עמידה

הללויה הללו אל בקדשו

פתיחה לפרנסה

לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה

יהי רצון

לדוד ה' אורי וישעי

עלינו לשבח

שחרית

ה' הוא האלהים וה' מלך

פסוקי דזמרה לפני ברוך שאמר

האדרת והאמונה גרסא א'

האדרת והאמונה גרסא ב'

יגדל אלהים חי

פסוקי דזמרה לאחר ברוך שאמר

מזמורים לפני נשמת כל חי ליום ראשון

שופט כל הארץ

שואף כמו עבד

מזמורים לפני נשמת כל חי ליום שני

ה' יום אערוך לך

שפל רוח

נשמת כל חי

מזמורים לאחר ישתבח ליום ראשון

ידי רשים גרסא א'

ידי רשים גרסא ב'

סיום ידי רשים

מזמורים לאחר ישתבח ליום שני

יה שמך ארוממך גרסא א'

יה שמך ארוממך גרסא ב'

קדיש

לאל ברוך

אל אדון

ה' שמעתי שמעך

קדושה

חזרת הש"ץ

קריאת התורה ליום ראשון

קריאת התורה

מפטיר

הפטרה

קריאת התורה ליום שני

קריאת התורה

מפטיר

הפטרה

תקיעת שופר

עת שערי רצון עם סיום לחזן

עת שערי רצון בלחן נוסף עם סיום לחזן

ה' בקול שופר

המלך ה'

תפילת התוקע ויהי רצון

למנצח לבני קרח מזמור (כל העמים תקעו כף)

ימלוך

מוסף

אוחילה לאל

אתאנו (לחלות פניך)

קריאת התורה

קריאת מגילת איכה

פרק א'

bottom of page