top of page

אלו מאיתנו המבקרים בימים אלו בעיר טבריה מן הנכון שידעו כי בעיר זו לפי המסורה ישבה הסנהדרין, ושם עתידה להתחדש קודם הגאולה (עיין חזו"א או"ח מגילה סימן קנ"ג). לפי קבלה מסוימת שיש אזי למקום שנקרא ביכנ"ס עץ חיים יחזרו הסנהדרין .וידוע שהאר"י ז"ל כשהגיע לטבריה היה מתפלל במקום זה, ועיין בספר טבור הארץ דף יא: באות י"א שהביא מספר שבחי ירושלים שכתב בשם האר"י הקדוש וזה לשונו בטבריה בתוך העיר עצמה, שבסופו לצדדים בשפת הים ביהכנ"ס גדול ליהודים, ויש שם קדושה גדולה מזמן קדמון, אבל אינו במקום כותל הדרומי שבו ההיכל עכשיו, אלא באמצע לאורך ביהכנ"ס, בקשת השני באותו קרן זווית שבצד מערב, שם היה האר"י ז"ל קובע מקום לתפילתו.

אולם ראיתי בספר שדה יצחק על מסכתות הש"ס לרבי יצחק גוויטע (נדפס בליוורנו תר"ו) בהסכמת רבני טבריה לספר זה, ומכללם הגאון רבי חיים שמואל הכהן שנקרא הסניור, חמיו של הרב אמת ליעקב נניו, והם סבירא להו שלביהכנ"ס עץ חיים בטבריא יחזור הסנהדרין, וזה לשונו הרב הראשי רבי חיים ניסים אבולעפיא ובית דינו. שם וקבלה היא בידינו מעט"ר אדמו"ר מר קשישא גודר פרצות טבריה, הגאון הגדול מעוז ומגדול רבנו עץ חיים אבולעפיא זיע"א . כי שם נגלו עשר גלויות סנהדרין גדולה חלקם בחיים, וגלות האחרון לטבריה ומשם עתידין להגאל ונבנתה העיר על תלה.

קטע זה נכתב באחד מעיתוני סוף שבוע החרדים של חודש אב תשס"א.

היכן בטבריה ישבה הסנהדרין?

bottom of page