top of page

זמני התפילות בשבת

מנחה וערבית:

זמן כניסת שבת לפי אופק טבריה

שחרית:

07:15 - קורבנות

07:30 - הודו

10:00 בערך - סיום התפילה

 מנחה שעה וארבעים וחמש דקות לפני צאת שבת

ערבית:

חצי שעה לפני צאת שבת - אלפא ביתא

עשר דקות לפני צאת שבת - "והוא רחום"

זמני התפילות בשבת

מנחה וערבית:

זמן כניסת שבת לפי אופק טבריה

שחרית:

07:15 - קורבנות

07:30 - הודו

10:00 בערך - סיום התפילה

 מנחה בשבת

שעה וארבעים וחמש דקות לפני צאת שבת

ערבית:

חצי שעה לפני צאת שבת - אלפא ביתא

עשר דקות לפני צאת שבת - "והוא רחום"

bottom of page